TH EN

The FUTURE of EHANOL
"RENEWABLE, SUSTAINABLE"
and CLEAN ENERGY"

Products > 99.5% เอทานอล > เทคโนโลยีการผลิต

PRODUCTIVITIES & TECHNOLOGY

เทคโนโลยีการผลิต
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ได้ให้ความสำคัญและคำนึงการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก จึงได้ทำการลงทุนต่อยอดอีก กว่า 120 ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบการผลิตแบบ “Zero Discharge System” หรือการไม่ปล่อยของเสียออกจากชุมชน ทำให้กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงานของกลุ่มธุรกิจในเครือทั้งหมดจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลย ทั้งนี้ภายใต้การดำเนินการของบริษัท อีเอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดังแสดงในรูปด้านล่าง
Zero Waste Discharge ในส่วนของ ESP สามารถอธิบายกระบวนการทำงานได้ ดังนี้

  • นำน้ำที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานเอทานอลมาเข้าสู่กระบวนการผลิตก๊าซมีเทน
  • นำพลังงานที่ผลิตได้นำกลับมาใช้ภายในโรงงานเอทานอล (ภายใต้การดำเนินการของบริษัท อีเอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด)
  • น้ำที่บำบัดเป็นน้ำสะอาดแล้วก็จะนำกลับมาใช้ภายในโรงงานเอทานอล ในขณะเดียวกัน น้ำที่เหลือจากโรงงานผลิตก๊าซมีเทน จะนำไปใช้เพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และจะจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้ในการปลูกพืชการเกษตร
PRODUCT

OILPRICE
orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the

CEPEA / ESALQPRICE
FUEL / ETHANOL
Weekly Average Price in Cash*
Date
Anhydrous
US$ / liter
Hydrous
US$ / liter

12-16/01/2010
0.5293
0.4743

05-09/04/2010
0.5288
0.5167


Source: CEPEA *
Prices do not include transportation and texes