TH EN

The FUTURE of EHANOL
"RENEWABLE, SUSTAINABLE"
and CLEAN ENERGY"

ข่าวสาร


รมว.อุตสาหกรรม มอบอ้อยพันธ์ดีให้ชาวไร่อ้อยที่ จ.สระแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงงานผลิตเอทานอล และมอบอ้อยพันธ์ดีให้ชาวไร่อ้อยที่จังหวัดสระแก้ว นาย ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน บริษัท อีเอส พาวเวอร์ จำกัด และเป็นประธานมอบพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้แก่ชาวไร่อ้อยขนาดเล็ก ครั้งแรก จำนวน 100 คน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ พระชันษา 50 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท น้ำตาลตะวันออก ให้การต้อนรับุ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ดีให้กับชาวไร่อ้อยขนาดเล็ก เพื่อมอบอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ที่วิจัยและพัฒนาขึ้น ให้ผลผลิตค่าความหวานสูงมีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ให้กับชาวไร่อ้อยขนาด เล็กที่มีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 25 ไร่ โดยการมอบพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ครั้งที่ 1 มีชาวไร่อ้อยจากจังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 100 คน เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยไม่ถึง 25 ไร่ ซึ่งมีฐานะยากจน ขาดโอกาสเข้าถึงพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ให้สามารถมีอ้อยพันธุ์ใหม่ทดแทนพันธุ์เดิมซึ่งเสื่อมสภาพ อ่อนแอต่อโรคแมลงศัตรูอ้อย ผลผลิตและความหวานต่ำุ

โดยปี 2552 กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมอบอ้อยพันธุ์ดีให้เกษตรกร 4 ครั้ง รวมน้ำหนัก 3,560 ตัน ให้กับชาวไร่อ้อยในโครงการจำนวน 1,180 รายๆ ละ 3 ตัน โดยพันธุ์อ้อยที่มอบให้จะเป็นพันธุ์อ้อย 12 พันธุ์ ที่ได้รับการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกอ้อยในแต่ละท้องถิ่น ให้ผลผลิตมากกว่า 15 ตันต่อไร่ในเขตน้ำฝน และ 25 ตันต่อไร่ในเขตชลประทานุ

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัญหาของการปลูกอ้อย คือ ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต ชาวไร่อ้อยมีต้นทุนการผลิตสูง ทำให้เกษตรกรรายเล็กที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถจัดหาพันธุ์อ้อยที่ดีมาปลูกได้ เนื่องจากมีราคาแพงถึงตันละ 1,500-2,000 บาท และรายได้ไม่คุ้มต้นทุน จึงหันไปประกอบอาชีพอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ดังนั้นภาครัฐจะช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแบบครบวงจร นอกจากอ้อยพันธุ์ดีแล้วจะให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งน้ำ เครื่องจักรกลการเกษตรในลักษณะของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และถ่ายทอดเทคนิควิชาการการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและพึ่งพาตน เองได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันจะส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลให้เป็นที่หนึ่งในโลก รวมทั้งสนับสนุนโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อช่วยประหยัดเงินชาติในการสั่งซื้อ พลังงานเชื้อเพลิงุ

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 24 ก.พ. 2552