TH EN

The FUTURE of EHANOL
"RENEWABLE, SUSTAINABLE"
and CLEAN ENERGY"

About us > นโยบายบริษัท
นโยบายบริษัท

1. มุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. มีส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมถึงส่งเสริม/สนับสนุนให้แรงงานทำงานในพื้นที่ ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองเพื่อหางานทำ
3. พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกิดขึ้น